Dopravní značky a značení

Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích patří mimo jiné řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.

Jaké máme značky, co která znamená a na co nás upozorňuje?

Svislé dopravní značky

Upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti. Jsou lemovány červenou barvou a ve většině případů jsou trojúhelníkového tvaru. Vyjimku tvoří pouze Návěsní desky a Výstražné kříže pro železniční přejezdy.

Tyto značky stanoví přednost v jízdě v provozu na pozemních komunikacích. Nejsou jednotného tvaru.

Zákazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení. Mají jednotný kulatý tvar červeně ohraničený. Pokud označují konec zákazu, mají černé ohraničení a jsou přeškrtnuty čtyřmi čárami.

Příkazové značky jsou kruhového tvaru na modrém podkladu. Ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy.

  • Informativní dopravní značky

Poskytují účastníkům provozu na pozemních komunikacích nutné informace nebo slouží k jejich orientaci.

Dodatkové tabulky zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny.

Vodorovné dopravní značky

Užívají se samostatně nebo ve spojení se svislými dopravními značkami, popřípadě s dopravními zařízeními, jejichž význam zdůrazňují nebo zpřesňují. Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny barvou nebo jiným srozumitelným způsobem; přechodná změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je vyznačena žlutou nebo oranžovou barvou.

Světelné signály

Světelnými signály se řídí provoz na pozemních komunikacích nebo se jimi upozorňuje na nutnost dbát zvýšené opatrnosti.

Dopravní zařízení

Dopravní zařízení doplňuje dopravní značky a světelné a akustické signály, usměrňuje provoz na pozemních komunikacích a ochraňuje účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Speciální označení vozidel

Těmito symboly se označují vozidla, která vyžadují speciální označení, např. vozidla s osobou těžce postiženou.

Zařízení pro provozní informace

Zařízení pro provozní informace uvádí aktuální údaje, které jsou pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích významné, například nehoda, smog, doba jízdy k určenému cíli, orientace na záchytné parkoviště, teplota vozovky nebo vzduchu.