Ohrožování výchovy dítěte

K trestným činům proti rodině a dětem patří také ohrožování výchovy mládeže. To je popsáno v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a je definováno v § 201.

Celý článek

Pohlavní zneužití

Pohlavní zneužití je v terminologii trestního práva trestný čin, jehož skutková podstata spočívá ve vykonání soulože s osobou ve věku pod stanovenou hranicí nebo v jiném způsobu pohlavního zneužití takové osoby. Je popsáno v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a je definováno v § 187.

Celý článek

Krádež

Krádež je obecně neoprávněné přisvojení si cizí věci či hodnoty. Je popsána v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a je definována v § 205.

Celý článek

Znásilnění

Znásilnění je trestný čin spočívající ve vynucení si pohlavního styku či jiné podobné sexuální aktivity proti vůli participující osoby. Je popsáno v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a je definováno v § 185.

Celý článek

Omezování osobní svobody

Bráněním v užívání osobní svobody se rozumí takový zásah do osobní svobody, jímž se znemožňuje volný pohyb člověka, a to i jen na krátkou dobu, je-li omezení nesnadno překonatelné. Omezování osobní svobody je popsáno v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a je definována v § 171.

Celý článek

Ublížení na zdraví

Mezi nejzávažnější trestné činy řadí český trestní zákon trestné činy proti životu a zdraví. Do této kategorie patří i ublížení na zdraví, které je popsáno v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a je definováno v § 146.

Celý článek

Podání alkoholu dítěti

Alkohol, obdobně jako ostatní drogy, je pro děti a mladistvé nebezpečnější než pro dospělé. Děti a adolescenti do 18 let pít alkohol nesmí. Tak mluví zákon. Podání alkoholu dítěti je popsáno v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a je definována v § 204.

Celý článek

Loupež

Loupež je trestný čin (zločin), kterým pachatel usiluje o získání cizí věci násilím či pohrůžkou okamžitého vykonání násilí. Pachatel se tohoto trestného činu dopustí tehdy, pokud proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci. Je popsána v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a je definována v § 173.

Celý článek