Omezování osobní svobody

Bráněním v užívání osobní svobody se rozumí takový zásah do osobní svobody, jímž se znemožňuje volný pohyb člověka, a to i jen na krátkou dobu, je-li omezení nesnadno překonatelné. Omezování osobní svobody je popsáno v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a je definována v § 171.

§ 171 Omezování osobní svobody
(1) Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu usnadnit jiný trestný čin.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy,
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

...

Omezování osobní svobody je často provázeno ještě dalšími jevy, jako je ublížení na zdraví, loupež, poškozování cizí věci, vydírání, a další...

Všechny tyto věci jsou součástí šikany

Co máš dělat v případě, když se staneš obětí nebo svědkem takového jednání?
Svěř se někomu, komu důvěřuješ. Nejedná se o žádné "prozrazování tajemství". Tím, že případ oznámíš dospělému, můžeš pomoci ostatním obětem, které jsou příliš vystrašené na to, aby něco podnikly. Vyřešení šikany není záležitost jednoduchá, a proto by dospělí měli být při jejím řešení velmi opatrní. Musí tě chránit a ne vystavit dalšímu nebezpečí. Mnoho učitelů a rodičů neví, jak zasáhnout. Proto šikanu někdy podceňují, přehlížejí nebo neobratně vyšetřují. Nesnaž se sám ukončit šikanu tím, že si přivedeš další kamarády, aby útočníky sami napadli a dali jim "co proto". Nezapomeň, že "násilí plodí zase násilí" a nic tím nevyřešíš. Děti si velmi často nevědí rady. V jejich hlavách se objevuje otázka “Proč zrovna já?” Pokoušejí se najít smysl události. Převládá pocit beznaděje. Často si otřesné vzpomínky nesou do dalšího života. Pokud víš, že někdo někomu takto ubližuje, nabídni mu svou pomoc. Uvidíš, že ji rád příjme, protože se nebude cítit se svým problémem sám. Pokud sám jsi obětí takového činu, snaž se ho řešit a neuklidňuj se slovy, že jednou to musí skončit. Čím déle bude tato událost trvat, tím hůře ji budeš psychicky snášet. A my si přece přejeme mít děti, které se budou smát, radovat se a někdy i malinko zlobit. Mluv o svém problému. Pokud se ti bude zdát, že ti učitelé či rodiče nepomohou, máš další možnosti. Můžeš se obrátit na Linku důvěry, Bílý kruh bezpečí, na Policii ČR a další organizace.

Jaké jsou tedy tresty?
Škola musí žáky přesvědčit, že kázeňské předpisy budou uznávat skutečně všichni a že je schopna spolehlivě zajistit ochranu slabých před silnými. Pro policii není jednoduché šikanu řešit. Trestní zákon na ni pamatuje, neboť v souvislosti s ní často dochází k páchání trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti.

Nezapomeň, že šikana je bezpráví, bezohlednost a zbabělost. Čím dříve dáme šikanujícímu spolužákovi a někdy i jeho pomocníkům najevo nesouhlas třídy s jejich chováním, tím dříve skončí utrpení slabšího jedince. Pokud se staneš obětí, vyhledej okamžitě pomoc. Určitě se najde někdo, kdo ti pomůže. Stydíš-li se promluvit s dospělým, požádej svého nejlepšího kamaráda o pomoc. Snaž se s pomocí svých kamarádů vytvořit ze svého kolektivu "správnou třídu", kde silný chrání slabého, kde platí právo a spravedlnost, kde budete všichni zažívat pohodu a spokojenost. Jen tak se ubráníte nemoci, která se jmenuje šikana.