Zákon o rodině - Zákon č. 94/1963 Sb.

Zákon o rodině je základní zákon upravující oblast českého rodinného práva. Pokud nějaké rodinně právní vztahy neupravuje tento zákon, použijí se subsidiárně ustanovení občanského zákoníku.

Člení se na 4 základní části:

  1. Manželství
  2. Vztahy mezi rodiči a dětmi
  3. Výživné
  4. Závěrečná ustanovení

Zákon o rodině definuje pojem rodiny, manželství apod. Určuje základní povinnosti manželů, rodičů či osvojitelů. Řeší problematiku určování rodičovství, rozvodů či vyživovací povinnosti.

Zákon o rodině